جلسه هماهنگی سومین نشست آموزشی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور