جلسه معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها در خصوص مراسم جدیدالورود های مهر ۹۶