تقدیر از فعالین فرهنگی خوابگاه جی

در این مراسم از فعالین فرهنگی خوابگاه جی و هیئت محبان اهل بیت خوابگاه با اهداء جوایز و لوح تقدیر گردید.