تقدیر از دانشگاه در هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری

در اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی ۴۲ استاندارد الزامی و ۲۴ استاندارد ترجیحی ارزیابی شده است که ۷ دانشگاه شامل اصفهان، ایران، تهران، همدان، اهواز، کرمانشاه و ارومیه با تمامی استانداردهای الزامی تطابق داشته اند و از آن ها تقدیرشد.