برگزاری کرسی "تلاوت و تدبر قرآن" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان