برگزاری جلسه آسیب شناسی پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول سال ۹۶