برنامه ریزی برای شرکت دانشجویان در مسابقات ورزش همگانی