بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان به سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور