بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع از خوابگاههای دانشجویی