بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از خوابگاه شهید خرازی