بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از خوابگاه دانش

در این نشست که مدیران حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نیز حضور داشتند دانشجویان به بیان دغدغه ها و انتظارات خود پرداختند. در پایان معاون دانشجویی فرهنگی ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان دانشجویان بر پیگیری خواسته های دانشجویان تاکید نمود.