بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از خوابگاه جی

معاون دانشجویی فرهنگی در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از حضور در بین دانشجویان عنوان نمود پیشنهادات دانشجویان را در حوره رفاهی بررسی و تا حد امکان برای تحقق آن تلاش خواهد کرد. دکتر حسینی همچنین از پایگاه بسیج دانشجویی خوابگاه جی نیز بازدید نمود.