بازدید مدیر کل دانشجوئی معاونت از خوابگاههای مجردی،ملکی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز