بازدید قائم مقام معاونت دانشجویی فرهنگی از واحدهای معاونت