بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه خیریه سین هفتم

یادآور میشود در آمد حاصل از نمایشگاه خیریه سین هفتم جهت حمایت از کودکان کار و خیابان هزینه خواهد شد.