بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی از مجموعه غذا خوری مرکزی