بازدید دانشجویان دانشجویان پرستاری از مجموعه سلف مرکزی

به گزارش مفدا اصفهان در این برنامه ۳ ساعته دو گروه از دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری از مراحل نگه داری، آماده سازی، و طبخ و توزیع و فرایند های موجود به همراه مسئول اداره تغذیه بازدید و درباره بهداشت عمومی و فردی، محیط و تغذیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.