انجمن های علمی باید حرکت های نوآورانه وبدیع انجام دهند.

درادامه دکتر سید محسن حسینی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دبیران انجمن های علمی ، نوآوری را لازمه اصلی فعالیت های انجمن های علمی خوانده و خواستارهم فکری بیشتر انجمن های علمی با یکدیگر جهت برنامه ریزی های مفیدتر گردید.

در پایان از آقایان احمد پور محمدی (انجمن علمی دانشجویی علوم اعصاب ) امیر حسین زارع (انجمن علمی دانشجویی ارتز و پروتز)  وخانم ها مریم السادات هاشمی ( انجمن علمی دانشجویی ارتقای صلاحیت های حرفه ای پرستاران ) فاطمه حسین پور( انجمن علمی دانشجویی هنر درمانی) تقدیر شد.