انتخاب ۴ نفر از دانشجویان دانشگاه به عنوان اعضاء شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون ها