اسامی گروههای اعزامی به مرحله کشوری(شیراز)بخش کتبی و شفاهی