اسامی برگزیدگان قرآنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حفظ ۱۰ جزء  (گروه کارکنان)

روشندل عزیز سید جعفر حسینی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه اول

فرشته ابراهیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم

حفظ کل قرآن کریم (گروه اساتید)

دکتر غلامحسین احمدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سوم

قرائت ترتیل (گروه دانشجویان)

فاطمه العارضی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم

فیلم نامه نویسی(گروه دانشجویان)

حامد شجاعی فر ؛ شایسته تقدیر بخش فیلم نامه نویسی

داستان نویسی(گروه اساتید)

رضوان آشنافر،  رتبه نخست رشته داستان نویسی

بخش ادبی (گروه اساتید)

دکتر مهرداد زینعلیان رتبه سوم شعر