اردوی تفریحی یزد ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان