اردوی تفریحی گردشگری شهر رویاها

 گفتنی است بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان  روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ در فضای تفریحی شهر بازی شهر رویاها حضور پیدا کرده و از امکانات تفریحی ورزشی آن مجموعه استفاده نمودند.