اردوی اصفهان گشت ویژه دانشجویان خوابگاه میلاد و کرمانی برگزار گردید.